Disclaimer

Disclaimer voor iBeGreat.nl

iBeGreat, hierna te noemen iBeGreat, verleent u hierbij toegang tot iBeGreat.nl (“de Website”) en nodigt u uit om in contact te treden e/o diensten af te nemen.

iBeGreat behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

iBeGreat is geen financieel adviseur. De informatie of dienst van iBeGreat is alleen voor informatieve en ondersteunende doeleinden geschikt en is niet bedoeld is als (persoonlijk) financieel advies.

iBeGreat spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van iBeGreat.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met iBeGreat.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan iBeGreat nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij iBeGreat.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van iBeGreat, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Algemene voorwaarden | General Terms & Conditions

Artikel 1. Algemeen

iBeGreat staat ingeschreven in Vogelenzang, Nederland. Deze voorwaarden gelden voor alle website’s die worden beheerd door iBeGreat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van een inschrijving, registratie en of aankoop van een dienst/product door een klant. iBeGreat is gerechtigd inschrijvingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een inschrijving niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld. iBeGreat zal de gegevens van de klant nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen.

Artikel 4. Prijzen en andere tarieven

4.1 De bij de cursus(sen) en producten genoemde prijs is in euro’s, zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Eventuele verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

4.3 iBeGreat kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het inschrijvingsproces. Aan de inschrijving van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.

5.2 De klant geeft iBeGreat toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten van trainingsinhoud en studiemateriaal berust bij iBeGreat of de oorspronkelijke rechthebbende. Vermenigvuldiging of ingebruikneming aan derden van (delen van) de cursusinhoud en/of studiemateriaal is niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van iBeGreat of de oorspronkelijke rechthebbende te hebben verkregen.

Artikel 7. Bedenktijd (Niet Goed Geld Terug Garantie)

7.1 iBeGreat hanteert een bedenktijd (herroepingsrecht) van 14 dagen tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld per (maatwerk) dienst of product.

7.2 In het kader van deze bedenktijd mag de klant, indien de klant het product, de dienstverlening, of de cursus, om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, zijn/haar inschrijving binnen 2 weken annuleren.

7.3 Indien de klant gebruik maakt van de bedenktijd zal iBeGreat het reeds betaalde bedrag binnen dertig dagen aan de klant terugbetalen, met uitzondering van de eventueel gemaakte kosten van materialen of inkoop training. iBeGreat behoudt het recht om te vragen naar de redenen van annuleren.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

iBeGreat is niet aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart iBeGreat tegen alle aanspraken van derden terzake.

Artikel 9. Overmacht

iBeGreat heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de inschrijving van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat iBeGreat gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.